Adres

Cellebroerssteeg 2, Amsterdam

Telefoon

06-43803422

Email

info@circleofwellness.nl

Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1 – Definities

1. Circle of Wellness, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 81175892, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als dienstverlener Circle of Wellness.
2. De wederpartij van Circle of Wellness wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
3. Partijen zijn Circle of Wellness en opdrachtgever samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Circle of Wellness.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Circle of Wellness steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn
vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving
van het verschuldigde bedrag op het door Circle of Wellness opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege,
zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Circle of
Wellness gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Circle of Wellness tot invordering overgaan. De kosten
met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer
opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente,
buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De
incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten. 1
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van Circle of Wellness op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Circle of
Wellness, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Circle of Wellness te betalen.
7. Afspraken en/of consulten met Circle of Wellness kunnen door de cliënt tot 24 uur voor
aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen 24 uur
geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de cliënt in rekening gebracht. Dit is noodzakelijk
omdat de voorbereiding voor het consult door Circle of Wellness op dat moment al heeft
plaatsgevonden en omdat er binnen 24 uur redelijkerwijs geen andere cliënt bereid gevonden kan
worden om de tijd van het consult op te vullen Tevens moeten de data in de planning, factuur etc.
worden aangepast. Het betreffende consult kan indien gewenst binnen 7 dagen na de datum van
de initiële planning telefonisch worden ingehaald op basis van beschikbaarheid van Circle of
Wellness. Dit geschiedt tegen bijbetaling van 50% van de oorspronkelijke prijs van het
geannuleerde consult. Berekeningen en analyses ter voorbereiding van het geannuleerde consult
worden niet opnieuw uitgevoerd.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

1. De aanbiedingen van Circle of Wellness zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een
andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn
aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten in offertes zijn indicatief en geven de
opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolg trajecten, consulten, pakketten
en/of nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Circle of Wellness genoemde prijzen zijn inclusief
btw en eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomt te maken kosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van diensten en goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde
kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door Circle of Wellness niet konden worden voorzien ten
tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen
aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst
een vaste prijs overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de
dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Circle of Wellness, geldend voor de periode
waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Circle of Wellness gerechtigd is om hier tot
10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Circle of
Wellness opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat
boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd
op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Circle of Wellness heeft het recht de aan
opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan
opdrachtgever

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is
beschikbaar voor Circle of Wellness.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Circle of Wellness meent nodig te
hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Circle of
Wellness ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart Circle of Wellness voor elke schade in welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Circle of Wellness de betreffende
bescheiden.
6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Circle of Wellness verlangde
gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging
op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Circle of Wellness op elk gewenst moment te
beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon
en de gemaakte onkosten van Circle of Wellness te betalen

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Circle of Wellness voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Circle of Wellness heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Circle of Wellness tijdig kan beginnen
aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Circle of Wellness wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Circle of Wellness schriftelijk in gebreke
stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Circle of Wellness stelt
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht Circle of Wellness opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk
schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Circle of Wellness daarbij aan
in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
Circle of Wellness in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Circle of
Wellness kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Circle of Wellness
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van Circle of Wellness kan worden verlangd. Tot die
omstandigheden worden mede gerekend computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
slechte weersomstandigheden, een pandemie en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Circle of Wellness
niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen
opgeschort zolang Circle of Wellness niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de
vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Circle of Wellness is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, ook niet als Circle of Wellness als gevolg van de
overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Circle of Wellness te verrekenen
met een vordering op Circle of Wellness.

Artikel 14 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding
met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 – Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Circle of Wellness vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee
wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Verzekering

1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Circle of Wellness die bij opdrachtgever aanwezig
zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd
te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid schade

1. Circle of Wellness is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
Circle of Wellness de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 

2. In het geval dat Circle of Wellness een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever
bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 

3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Circle of Wellness aansprakelijk wordt gesteld
voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Circle
of Wellness bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken.
5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Circle of Wellness voor schade die het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van Circle of Wellness.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Circle of Wellness
verschuldigd zijn. 

2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens
een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor
is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van
de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus
persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op
verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van
opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 20 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Circle of Wellness tegen alle aanspraken van derden, die verband
houden met de door Circle of Wellness geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 – Klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te
melden aan Circle of Wellness. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkoming, zodat Circle of Wellness in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Circle of Wellness gehouden kan worden om
andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1.De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
Circle of Wellness totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
Circle of Wellness zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
heeft Circle of Wellness het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het
overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate
levering kan in dat geval niet aan Circle of Wellness worden tegengeworpen.
3. Circle of Wellness is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft Circle of Wellness het recht van retentie. De zaak wordt dan
niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Circle of Wellness alle
intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
Circle of Wellness worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op
andere wijze worden gebruikt.
3.Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Circle of Wellness aan hem ter
beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder
geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.
Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van
deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van
deze bepaling.

Artikel 24 – Geheimhouding

1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij
ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan
verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en
neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook
geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien
openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem
rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het
moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was
deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst
en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan

Artikel 25 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding,
dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Circle of Wellness een onmiddellijk opeisbare boete
van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die
overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden
toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige
vorm van schade. 

2.Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
overige rechten van Circle of Wellness waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding
te vorderen

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Circle of Wellness is gevestigd/praktijk
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft