ALGEMENE VOORWAARDEN HEAVENLY HEALTHY

Artikel 1 - Definities

 1. Heavenly Healthy, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 81175892, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach
 2. De wederpartij van coach wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt
 3. Partijen zijn coach en cliënt samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot opdracht tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of producten door of namens coach.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor coach steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­ verplichtingen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is coach gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft cliënt in gebreke, dan zal coach tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt. Wanneer cliënt in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan coach. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst direct beëindigd.
 5. Weigert cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door coach, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan coach te betalen.
 6. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Coach kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 - Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van diensten zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de coach niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van coach, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij coach gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient coach cliënt tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Cliënt heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 6. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars
 7. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en in fases te factureren. Coach is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Er wordt pas met een eerste consult gestart zodra een eerste betaling is voldaan.

Artikel 6 - Prijsindexering 

 1. Coach is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor coach.
 2. Cliënt is verplicht alle gegevens en bescheiden, die coach meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan coach ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien en voor zover cliënt dit verzoekt, retourneert coach de betreffende bescheiden.
 5. Stelt cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door coach verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van cliënt.
 6. Cliënt is zelf verantwoordelijk om wijzigingen door te geven, zoals een wijziging in medicatie.
 7. Cliënt vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 8 - Intrekking opdracht

 1. Het staat cliënt vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer cliënt de opdracht intrekt, is cliënt verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van coach te betalen.
 3. Annulering van een overeenkomst door de cliënt is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering tot 4 weken voor aanvang van een eerste consult is kosteloos; bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de start wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 2 weken voor de start wordt 90% van het bedrag in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van een traject zullen de tot dan toe gebruikte consulten, gewerkte uren en gemaakte kosten direct in rekening worden gebracht.
 4. Een los consult kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt het consult te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een consult binnen een traject, waarbij een verplaatst consult te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden.
 5. Coach heeft het recht de overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt dat coach tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 - Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen cliënt en coach wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en in fases te factureren. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Er wordt pas met een eerste consult gestart zodra een eerste betaling is voldaan.
.

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Coach stelt cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht coach cliënt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft coach daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van coach in de nakoming van enige verplichting jegens cliënt niet aan coach kan worden toegerekend in geval van een van de wil van coach onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van coach kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen, een pandemie, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan coach niet aan zijn verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang coach niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. Coach is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als coach als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 13 - Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 - Verzekering

 1. Cliënt verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van coach die bij cliënt aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Cliënt geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij cliënt aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van coach totdat cliënt de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan coach zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft coach het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan coach worden tegengeworpen.
 3. Cliënt is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien diensten/producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft coach het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat cliënt volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 - Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één cliënt, dan zijn alle cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, dan wel door coach in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als coach aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door coach bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens­bestanden, registers of andere zaken.
 3. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Coach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer.
 5. Cliënt is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 6. Deelnemer/ Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 7. Coach heeft geen invloed op- en is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen door derden.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan coach verschuldigd zijn.

Artikel 19 - Vrijwaring

 1. De cliënt vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de coach geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20 - Klachtplicht

 1. Cliënt is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan coach. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat coach in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat coach gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op

Artikel 21 - Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt coach alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van coach worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Cliënt verplicht zich tot geheimhouding van de door coach aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Cliënt verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 22 - Geheimhouding

 1. Cliënt houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van coach ontvangt en alle andere informatie betreffende coach waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere coach schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat cliëntdeze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan cliënt kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door coach;
  3. die cliënt van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan coach te verstrekken;
  4. die door cliënt openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 23 - Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt cliënt het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt cliënt ten behoeve van coach een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van coach waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Heavenly Healthy is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.